lang="da" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Betingelser - Elevatordele.dk

Din indkøbskurv er tom

Betingelser

Betingelser
 

Salgs- og leveringsbetingelser for MR motech ApS og www.elevatordele.dk Oktober 2013

Side 1 af 2 MR motech ApS, Knudsminde 16, 8300 Odder. Telefon: +45 3032 3050. CVR 35254307. E-mail: info@mrmotech.dk www.mrmotech.dk

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 I det omfang følgende salgs- og leveringsbetingelser ikke er fraveget ved skriftlig aftale, sker enhver leverance på grundlag heraf.

1.2 Med mindre skriftlig accept foreligger fra sælger, er enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers udbudsmateriale, ordre eller lignende, uden gyldighed.

2. Tilbud

2.1 Sælgers tilbud er normalt gældende 3 måneder fra tilbudsdagen, men andet vil kunne fremgå af tilbud. Købers accept skal være kommet frem til sælger inden acceptfristens udløb, for at priser og konditioner kan forventes overholdt.

3. Ordrer

3.1 En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger.

3.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

4. Priser og forsikringer m.v.

4.1 Anførte priser er ekskl. merværdiafgift og andre lignende offentlige afgifter.

Fragtomkostninger afholdes af køber med mindre andet er aftalt og bekræftet i ordrebekræftelse eller skriftligt på anden vis.

4.2 Sælger tegner og betaler sædvanlig transportforsikring. En udvidet transportforsikring tegnes kun såfremt dette særskilt og skriftligt aftales.

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle transportskader.

5. Annullering og ændringer

5.1 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse, og de deraf afledte omkostninger er for købers regning.

5.2 Køber skal erstatte sælgers omkostninger og tab ved annullering, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusiv merværdiafgift.

5.3 Ved annullering faktureres varer fremstillede efter kunde specifikation ud fra materialeforbrug og færdiggørelsesgrad.

6. Emballering

6.1 Sælger skal påse at varerne emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering skal dette meddeles sælger skriftligt inden aftalens indgåelse.

7. Leveringstid

7.1 Leveringstiden er fastsat under forudsætning af, at alle specifikationer foreligger senest ved sælgers afgivelse af ordrebekræftelse. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer foreligger.

7.2 Såfremt sælger forlanger hel eller delvis forudbetaling, regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sælger har det forudbetalte beløb i hænde.

7.3 Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning af nogen art.

8. Betaling

8.1 Betaling skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, der er fastsat af sælger. Sælger forbeholder sig retten til at ændre aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.

8.2 Betaling skal være sælger i hænde senest på forfaldsdagen eller, hvis denne er en lørdag eller helligdag, på førstkommende hverdag derefter.

Enhver forsinkelse med betaling giver sælger ret til at tilbageholde yderligere leverancer og frigøre sig for samtlige forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.

8.3 Enhver forsinkelse med betaling medfører beregning af morarente med den morarentesats, der er fastsat på sælgers ordrebekræftelse.

9. Ejendomsforbehold

9.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling herfor er sælger i hænde.

10. Sælgers ansvar, købers undersøgelsespligt og reklamation

10.1 Sælger påtager sig ansvar for eventuelle fejl i rådgivningen omkring dimensionering, legeringer, overfladekrav samt øvrige spørgsmål relaterede til egne produkter. Sælger påtager sig herudover intet ansvar i forbindelse med rådgivning over for køber eller købers rådgiver i forbindelse med projektering, udarbejdelse af tegninger og øvrigt projektmateriale m.v., ligesom sælger ikke er ansvarlig for, at en leverance egner sig til det påtænkte formål.

10.2 Sælgers risiko for en leverance ophører ved leverancens overgivelse til jernbane, skib, transportselskab eller anden fragtfører.

10.3 Købers reklamation over en mangelfuld leverance skal fremsættes skriftligt over for sælger straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af, at leverancen er kontraktmæssig.

Vil køber i henhold til transportforsikringen gøre krav gældende for synlige transportskader, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning herom.

10.4 Er en leverance mangelfuld, er sælger berettiget til at afhjælpe manglen ved at foretage omlevering af den Salgs- og leveringsbetingelser for MR motech ApS og www.elevatordele.dk Oktober 2013

Side 2 af 2 MR motech ApS, Knudsminde 16, 8300 Odder. Telefon: +45 3032 3050. CVR 35254307. E-mail: info@mrmotech..dk www.mrmotech..dk

mangelfulde leverance. Såfremt omlevering sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod sælger.

Foretager sælger ikke omlevering, og hæves aftalen som følge af manglen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til sælgers disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab, dagbøder eller andet tab som følge af den mangelfulde leverance, kan ikke gøres gældende mod sælger.

Erstatnings beløb kan således ikke i noget tilfælde overstige fakturabeløb i noget tilfælde.

10.5 Såfremt sælgers ydelse består i forarbejdning af købers produkter, er sælgers ansvar begrænset til et beløb, svarende til det aftalte vederlag ekskl. merværdiafgift.

10.6 Modtager køber garantier fra sælgers underleverandører, kan køber eller dennes medkontrahenter ikke gøre garantien gældende mod sælger. Sælger transporterer derimod til køber sælgers mangels beføjelser mod underleverandøren.

11. Returvarer

11.1 Returnering af en leverance, som sælger har anerkendt er mangelfuld, sker for sælgers regning og risiko, såfremt sælgers instruktion vedrørende emballering og forsendelsesmåde overholdes af køber.

Sælger afholder imidlertid alene omkostninger i forbindelse med returnering af defekte varer og emballage, såfremt køber forudgående kontakter sælger, for at denne kan disponere transporten.

Transportudgifter, som sælger ikke forudgående har accepteret, er sælger uvedkommende.

11.2 Returvarer skal returneres til sælger i original og ubeskadiget emballage, forsvarligt pakket. Såfremt den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, påhviler det køber at sørge for og bekoste forsvarlig emballering og pakning.

11.3 Returnerer køber ikke en leverance på den måde, som er foreskrevet af sælger, og beskadiges leverancen som følge deraf, mister kunden retten til at gøre mangelindsigelsen gældende.

11.4. Returnering sker mod et håndteringsgebyr på 250 kr.

11.5. Særligt hjemtagne varer kan kun returneres, såfremt der indgås særskilt aftale om dette.

Varer indkøbt eller fremstillet specielt samt varer tilrettet efter kundes ønske, kan ikke returneres.

12. Produktansvar

12.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af det nedenfor anførte, fraskriver sælger sig ansvaret for produktskader som følge af defekter ved sælgers eller købers produkter. Ansvarsfraskrivelsen skal dog ikke være gældende, såfremt skaden er forvoldt som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side.

Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

MR elevator ApS opretholder en produktansvarsforsikring via brancheorganisation med en maksimal forsikringssum på 10 millioner danske kroner.

12.2 Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod køber, er denne forpligtet til straks at give skriftlig underretning herom til sælger samt til løbende at underrette sælger om erstatnings-sagens forløb.

12.3 Såfremt sælger sagsøges af tredjemand som følge af en opstået produktskade, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller at møde for den voldgiftsret, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af sælger valgt domstol eller voldgiftsret.

12.4 Såfremt sælger pålægges produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for ethvert erstatningskrav, der går ud over sælgers ansvar efter pkt. 12.1, samt for sælgers omkostninger i forbindelse hermed.

13. Byggeleveranceklausul og AB92

13.1 Byggeleveranceklausulen er ikke gældende for leverancer med mindre dette er særskilt skriftligt aftalt.

13.2 AB92 er ikke gældende for leverancer med mindre dette er særskilt skriftligt aftalt.

14. Force majeure

14.1 Force majeure foreligger, når sælger eller sælgers underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde påtagne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af sælgers produktionsapparat eller enhver anden ekstraordinær begivenhed, som hindrer eller begrænser sælgers sædvanlige produktionsgang, og som sælger hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse.

14.2 Sælger kan i tilfælde af force majeure vælge at hæve den indgåede aftale eller en del deraf eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen for normal levering er bortfaldet.

Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for tab hos køber som følge af manglende eller forsinket levering.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Eventuelle tvistigheder afgøres i henhold til dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

International købelov (CISG) skal ikke være gældende mellem parterne. 

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

Nyhedstilmelding (e-mail)


Spam tjek * (Indtast teksten der vises i billedet nedenfor.)

Tilmeld Afmeld